mësojnë dhe i kërkon atyre të sugjerojnë me shkrim materiale shtesë për të nxënët e fëmijëve të pneu. MASHT-i ka formuar një komision për Testin PISA, je Cili do të mbajë dy teste provuese me nxënësit pjesëmarrës në këtë Testim. 63-Zhvillimi profesional I punonjësve arsimorë (drejtor, nëndrejtor, mësues) është: 16-me inteligjencë kuptojmë aftësinë e njeriut: 1 d) Mund të kontrollojnë Vetëm Pak nga këta faktorë. Një vlerësim përfundimtar përmbledh njohurive dhe aftësive që ka fituar nxënësi në Fund të një procesi të mësuari. Qëllimi i TIJ kryesor është të informojë, për shembull, nxënësit ose prindërit në lidhje me nivelin e arritjeve të nxënësit. Matrica e mëposhtme Tregon nivele të ndryshme TW shprehjes SW parimeve NW TW gjitha fushat. Informacione më të detajuara për të kuptuar dhe përdorur këtë matricë ofron Dokumenti “Qeverisja Demokratike e Shkollës” (www.coe.int/edc). b) që të kuptojnë çdo zhvillim që Mund të ndikojë në të nxënit e nxënësit Meriton Bajrami nga shkolla “Elena Gjika” thotë se për të NUK përbën problème që testi do të mbahet në mënyrë digjitale. 50-Këshillimi i Cili ofrohet nga shkolla për prindërit i mëson prindërit:. 14-Përmendni tre nga elementët përbërës të një objektivi mësimor: KY vlerësim i shërben përmirësimit, kontrollit dhe i verifikimit në procesin e të nxënit nga Ana e nxënësit ose të aktiviteteve të mësuesit dhe nxënësit për të arritur një Objektiv të caktuar.

«C.-à-d.» e Fryma e bashkëpunimit me komunitetin (Familjen). C) Mësuesi dërgon një letër në të cilën fton prindërit në një takim për të diskutuar Rreth mënyrës se si ATA do të Donin të përfshiheshin dhe kontribuonin në përmirësimin e të nxënit të fëmijëve të pneu. Në testimin Pisa 2012 përqindja e nxënësve të cilët Kishin deklaruar se Ishin të lumtur në shkollë Ishte më e lartë në Shqipëri, Indonésie dhe Pérou ndërsa më e Vogël në vendet si Republika Çeke, Korea dhe Sllovakia. [11]. Kur një shkollë vendos t`i nënshtrohet një vetëvlerësimi, nevojitet një organizim i mirë. Në mënyrë ideale, duhet të ketë një person përgjegjës për drejtimin dhe mbajtjen e dokumentacionit të të Errësira procesit.